Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for psykolog Edith Dahl, fysioterapeut Martin Josefsen og fysioterapeut Inge Ris

 

Kontaktoplysninger:

Psykolog Edith Dahl

CVR: 37177342

Tlf: 42920932

Mail: psykolog.eda@gmail.com

Webside: www.edithdahl.dk

 

 

Klinik for Ryg og Nakke Fysioterapi / fysioterapeut Martin Josefsen

CVR 26372771

Tlf: 61706629

Mail: mbj@rygfys.dk

Webside: www.rygfys.dk

 

 

Fysioterapi- og Smerteklinik / fysioterapeut Inge Ris,

CVR: 25680987

Tlf: 66104100

Mail: iris@fysioterapiogsmerteklinik.dk

Webside: www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

 

 

 

Dataansvar og databeskyttelse

Velkommen hos psykolog Edith Dahl, fysioterapeut Martin B. Josefsen og fysioterapeut Inge Ris. Vi er dataansvarlige her på adressen og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan her læse, hvilke data der behandles om dig, hvordan de behandles og til hvilket formål.

 

Hvilke oplysninger behandler vi.

De oplysninger, vi anvender, omfatter:

 

-          Almindelige persondata

-          Cpr-nummer

-          Følsomme data om dit helbred

 

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de oplysninger, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet med behandlingen.

 

Vi kontrollere, at oplysningerne om dig, ikke er urigtige eller vildledende og sørger for løbende at opdatere dem. Vi beder dig derfor om, at oplyse os om ændringer i relevante data.

Vi sammenstiller ikke oplysninger med data fra andre aktører, f.eks. sociale medier som Facebook og lignende.  

 

 

Videregivelse af oplysninger

Vi har som psykolog og fysioterapeut tavshedspligt jf sundhedsloven.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig uden dit samtykke. I særlige tilfælde kan der jf sundhedsloven kapitel 9 ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersonale som f.eks. din egen læge.

De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalinger. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv f.eks. din region, eller et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne

Vi har jf sundhedslover (stk 2 og BEK nr 567 af 9.05.2017 § 6) pligt til at føre journal og opbevare din journal i mindst 5 år fra det seneste notat i journalen.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe dine persondata opbevares, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig korrigeret. Hvis du henvender dig med anmodning om at få rettet eller slette dine oplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som finder på www.datatilsynet.dk

 

 

Sikkerhed:

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og følger foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Elektroniks journal-data håndteres af anerkendte Sundheds-IT-udbydere på disses IT-platforme og servere. Via databehandleraftale sikrer vi databehandlerne lever op til persondataforordningen og datatilsynets regler. Journaloplysninger på papir forefindes aflåst bag minimum 2 låse.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, f.eks. i forbindelse med hacking, er vi pligtige til at underrette datatilsynet indenfor 72 timer. Du vil blive underrettet om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk